Regulamin wypożyczalni


REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRUCHNIKU

§ 1

1.        Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2.        Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3.        Prawo do korzystania z Czytelni czytelnik uzyskuje po:

a)    złożeniu u bibliotekarza legitymacji służbowej, szkolnej lub innego dokumentu z fotografią, ważnego na dany okres

b)   wpisaniu się do ksiąg odwiedzin, wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu Czytelni.

4.        Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę pozostawia się w wyznaczonym miejscu.

5.        W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

6.        W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

 

§ 2

1.        W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru ogólnego.

2.        Przyniesione do czytelni własne książki i czasopisma czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza, który powinien to odnotować w książce odwiedzin przy nazwisku czytelnika.

3.        Książki z księgozbioru podaje czytelnikowi bibliotekarz.

Po wykorzystaniu czytelnik zwraca książkę bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.

4.        Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książek, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

5.        Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

6.        Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

7.    Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z bibliotek w powiecie jarosławskim może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książkę z innych bibliotek.

§ 3

Biblioteka udziela informacji na temat posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 4

Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.

 Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki, biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.