Historia Biblioteki


Biblioteka jest instytucją ,która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. 

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświecenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.

                                                                                                                           św, Jan Paweł II

Rys historyczny

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w Pruchniku  została  otwarta w dniu 10 lutego 1948 r.

W  pierwszym  roku  działalności  biblioteki  księgozbiór  liczył  487 wol. ,zarejestrowano  210

czytelników, którzy  wypożyczyli  2 788 książek .

 

Lokalizacja bibliotek

1948- 1960    -  budynek  Urzędu Pocztowego.

1960- 1962    -  budynek  Gromadzkie j Rady  Narodowej (dzisiaj Urząd Miasta).

1962- 1967    -  w budynku  prywatnym  (dzisiaj   Rynek 2).

1968  - biblioteka otrzymała  nowy lokal w budynku  Wiejskiego  Domu  Kultury ,nastąpiła znaczna

poprawa   dla działalności  placówki, w której  trzech  pomieszczeniach o powierzchni  użytkowej

69 m2   urządzono  wypożyczalnię  dla dorosłych  i dzieci  oraz czytelnię.

 

Zmiany organizacyjne

1973 - po  reformie  administracji  terenowej ukształtowała  się nowa  sieć  biblioteczna.

Tworzyły  ją  : Biblioteka Publiczna Gminy Pruchnik  wraz z podległymi jej Filiami bibliotecznymi

w miejscowościach  Jodłówka, Rozbórz Długi, Kramarzówka .

1990 - w  wyniku reformy samorządowej   organizatorem bibliotek jest samorząd  terytorialny.

1995 - sieć biblioteczna  uszczuplona została o filię w Rozborzu Długim ,biblioteka nie posiadała

własnego  lokalu ,mieściła się w prywatnym domu.

1999 - przeszła na emeryturę zasłużona dla rozwoju bibliotekarstwa  kierownik  Biblioteki  Publicznej Gminy Pruchnik  pani Zofia  Rolewska.

2001 - biblioteka z filiami w Jodłówce i Kramarzówce została  organizacyjnie włączona  w strukturę

samorządowej  instytucji  kulturalnej Centrum  Kultury, Sportu i Turystyki .

2005 - zgodnie z projektem  rządowym  „Ikonk@” powstaje  w bibliotece w Pruchniku czytelnia  internetowa  z trzema  stanowiskami  komputerowymi.

2007 – zostaje zawieszona  działalność  filii bibliotecznej w Kramarzówce ,w lokalu której  urządzono

pracownię  komputerową  w ramach programu  „Wioska internetowa kształcenie na odległość na

terenach wiejskich”…

2010 – rok rozpoczęcia automatyzacji  biblioteki.  Podpisanie umowy między Centrum Kultury  a Instytutem  Książki  w Krakowie  twórcą elektronicznego  systemu bibliotecznego MAK + .

2015 – remont  i adaptacja poddasza  nad lokalem biblioteki .Biblioteka powiększa się o dodatkowe

pomieszczenie  o powierzchni  32,5 m2, do którego przeniesiona została czytelnia ogólna.

 

Pracownicy  Biblioteki Publicznej w Pruchniku i placówek podległych na przestrzeni lat

 

Biblioteka w Pruchniku

Stanisław Morkowski

Irena  Morkowska

Stanisław Markiewicz

Antoni  Dyszyński

Zofia Dębiec-Rolewska

Anna  Gardziel

Halina Korytko-Stańko

Biblioteka w Jodłówce

Genowefa Siciarz

Bogdan Siciarz

Biblioteka w Kramarzówce

Klementyna  Dachnowicz

Barbara  Dachnowicz

Jadwiga Mielniczek

Lucyna Włoch

Biblioteka w Rozborzu Długim

Maria Cielec

Zbigniew Cielec

 

 

Zbiory biblioteczne

Podstawowym  zadaniem  biblioteki  jest  gromadzenie , opracowanie ,udostępnianie zbiorów

i  informowanie  o nich  czytelników.

Przez  dziesięciolecia  istnienia biblioteki  znacznie  wzrosła  liczba gromadzonych  zbiorów.

Na koniec  2014r. wynosiła  ona razem z placówką  podległą  16501  jednostek  inwentarzowych.

Biblioteka udostępnia :

·         literaturę piękną  dla dzieci , młodzieży i  dorosłych

·         wydawnictwa  popularnonaukowe  i naukowe  z różnych  dziedzin wiedzy

·         regionalia – zbiory mówiące o przeszłości , tradycjach  historycznych  i kulturowych

naszej  miejscowości  ,gminy i regionu ,a także o bieżących  wydarzeniach

·         zbiory specjalne  -  grafiki, kasety  video  i płyty CD

 

Biblioteki  prenumerują  12 tytułów czasopism bieżących , a także posiadamy roczniki  lokalnego

kwartalnika „Ziemia Pruchnicka”.

 

Wzbogacając zbiory kierujemy się celowością  zakupu  i potrzebami  czytelników  różnych  grup wiekowych odwiedzających  nasze placówki.

Źródłem  wpływów  nowości  jest  przede wszystkim  zakup, a także wartościowe dary  otrzymywane

od czytelników  odwiedzających  bibliotekę.

Aby  zachować  aktualność  zbiorów  przeprowadzamy  systematycznie  ich selekcję.

 

 

Działalność  kulturalno-oświatowa

Przez wszystkie  lata swojej działalności  biblioteka   stosowała  różne  formy  pracy z czytelnikiem

służące  popularyzacji   książki i biblioteki, aktywizacji  kulturalnej, edukacyjnej  i intelektualnej

mieszkańców  naszej  społeczności.

Biblioteka organizowała :

·         spotkania autorskie

·         odczyty

·         konkursy   czytelnicze i plastyczne

·         lekcje  biblioteczne

·         spotkania z książką

·         warsztaty  edukacyjno-artystyczne  

 

O aktualnej ofercie  imprez  o charakterze  edukacyjnym  i  kulturalnym  kierowanych

do dzieci, młodzieży i dorosłych  informujemy na stronie internetowej :

       

                    ck.pruchnik,   w zakładce  -  Biblioteka – Aktualności - Wydarzenia