Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://ckpruchnik.pl strony internetowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.  

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy opublikowane przed wprowadzeniem ustawy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności; formularz kontaktowy nie posiada powiązanych etykiet tekstowych;
 • zamieszczone artykuły lub załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • dokumenty nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści;
 • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i  rozmiarze;
 • brak zmiany kontrastu i rozmiaru czcionki.  

Powody wyłączenia: poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Mikłasz, e-mail: amiklasz.ckpruchnik@gmail.com
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 16 6288065. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.  

Dostępność architektoniczna

1.   Opis dostępności wejścia do budynku:

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku to instytucja użyteczności publicznej znajdujący się przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20 w Pruchniku. Przy budynku znajduje się parking. Wejścia do instytucji nie zapewniają stałego dostępu osobom na wózkach inwalidzkich. Pomoc takim osobom udzielana jest przez pracownika instytucji po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, poprzez zamontowanie pochylni na schodach wejściowych.  

2.   Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W instytucji część korytarzy dostępna jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, ciągi komunikacyjne szerokość powyżej 90 cm.- także na zakrętach, przestrzeń manewrowa przed drzwiami wewnętrznymi odpowiednia.
Brak dostępności do pomieszczeń piętra, sceny i poddasza.
W budynku brak łazienki dla osób niepełnosprawnych.
Brak oznaczeń kolorystycznych.
Możliwość ewakuacji użytkowników, gości z pomocą osób pracujących na wskazanych stanowiskach.  

3.   Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

W przypadku zgłoszenia potrzeby wejścia do instytucji przez osobę niepełnosprawną istnieje możliwość zastosowania pochylni na schodach wejściowych i wewnętrznych. Informacja wizualna  na temat rozkładu pomieszczeń znajduje się przy głównym wejściu do budynku. Brak innych rozwiązań.  

4.   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Parkingi na terenie instytucji nie posiadają oznaczeń pionowych ani poziomych z wyznaczonym miejscem dla pojazdów osób niepełnosprawnych.  

5.   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwy dostęp dla osób z psem asystującym.  

6.   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Brak takiej możliwości.  

7.   Dostęp w formie alternatywnej:

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby:  

 • możliwość pomocy osobie o ograniczonej możliwości poruszania się – tak;
 • możliwość pomocy osobie o ograniczonej możliwości słyszenia – nie;
 • możliwość pomocy osobie o ograniczonej możliwości widzenia – nie;
 • wsparcie techniczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – nie;
 • zmiany w organizacji pracy na rzecz pracowników – tak.  

Raport o stanie zapewnienia dostępności CKSiT w Pruchniku (do pobrania) >>

Enter your text here