Aktualności Katalog On-line

Biblioteka Publiczna w Pruchniku

37 – 560 Pruchnik
ul. Ks. B. Markiewicza 20

Tel. (16) 628 81 20
e- mail: gbppruchnik@op.pl


Godziny  otwarcia dla Czytelników:
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                  12:00 – 19:00
Czwartek            12:00 – 19:00
Piątek                  10:00 – 18:00
Sobota                10:00 – 16:00

Filia w Jodłówce:

Tel: 501 234 344

Godziny otwarcia:
Poniedziałek     11:00 – 19:00
Wtorek               11:00 – 19:00
Czwartek           11:00 – 19:00

Historia biblioteki

Biblioteka jest instytucją ,która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświecenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.

św, Jan Paweł II

Rys historyczny

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w Pruchniku  została  otwarta w dniu 10 lutego 1948 r.
W  pierwszym  roku  działalności  biblioteki  księgozbiór  liczył  487 wol. ,zarejestrowano  210 czytelników, którzy  wypożyczyli  2 788 książek.

Lokalizacja bibliotek

1948- 1960    -  budynek  Urzędu Pocztowego.

1960- 1962    -  budynek  Gromadzkie j Rady  Narodowej (dzisiaj Urząd Miasta).

1962- 1967    -  w budynku  prywatnym  (dzisiaj   Rynek 2).

1968  - biblioteka otrzymała  nowy lokal w budynku  Wiejskiego  Domu  Kultury ,nastąpiła znaczna poprawa   dla działalności  placówki, w której  trzech  pomieszczeniach o powierzchni  użytkowej 69 m2   urządzono  wypożyczalnię  dla dorosłych  i dzieci  oraz czytelnię.

Zmiany organizacyjne

1973 - po  reformie  administracji  terenowej ukształtowała  się nowa  sieć  biblioteczna.Tworzyły  ją  : Biblioteka Publiczna Gminy Pruchnik  wraz z podległymi jej Filiami bibliotecznymi w miejscowościach  Jodłówka, Rozbórz Długi, Kramarzówka.

1990 - w  wyniku reformy samorządowej   organizatorem bibliotek jest samorząd  terytorialny.

1995 - sieć biblioteczna  uszczuplona została o filię w Rozborzu Długim ,biblioteka nie posiadała własnego  lokalu ,mieściła się w prywatnym domu.

1999 - przeszła na emeryturę zasłużona dla rozwoju bibliotekarstwa  kierownik  Biblioteki  Publicznej Gminy Pruchnik  pani Zofia  Rolewska.

2001 - biblioteka z filiami w Jodłówce i Kramarzówce została  organizacyjnie włączona  w strukturę samorządowej  instytucji  kulturalnej Centrum  Kultury, Sportu i Turystyki.

2005 - zgodnie z projektem  rządowym  „Ikonk@” powstaje  w bibliotece w Pruchniku czytelnia  internetowa  z trzema  stanowiskami  komputerowymi.

2007 – zostaje zawieszona  działalność  filii bibliotecznej w Kramarzówce ,w lokalu której  urządzono pracownię  komputerową  w ramach programu  „Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich”…

2010 – rok rozpoczęcia automatyzacji  biblioteki.  Podpisanie umowy między Centrum Kultury  a Instytutem  Książki  w Krakowie  twórcą elektronicznego  systemu bibliotecznego MAK + .

2015 – remont  i adaptacja poddasza  nad lokalem biblioteki .Biblioteka powiększa się o dodatkowe pomieszczenie  o powierzchni  32,5 m2, do którego przeniesiona została czytelnia ogólna.

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Pruchniku i placówek podległych na przestrzeni lat

Biblioteka w Pruchniku
Stanisław Morkowski, Irena  Morkowska, Stanisław Markiewicz, Antoni  Dyszyński, Zofia Dębiec-Rolewska, Anna  Gardziel, Halina Korytko-Stańko

Biblioteka w Jodłówce
Genowefa Siciarz, Bogdan Siciarz

Biblioteka w Kramarzówce
Klementyna  Dachnowicz, Barbara  Dachnowicz, Jadwiga Mielniczek, Lucyna Włoch

Biblioteka w Rozborzu Długim
Maria Cielec, Zbigniew Cielec 

Zbiory biblioteczne

Podstawowym  zadaniem  biblioteki  jest  gromadzenie , opracowanie ,udostępnianie zbiorów i  informowanie  o nich  czytelników.
Przez  dziesięciolecia  istnienia biblioteki  znacznie  wzrosła  liczba gromadzonych  zbiorów.Na koniec  2014r. wynosiła  ona razem z placówką  podległą  16501  jednostek  inwentarzowych.

Biblioteka udostępnia :
-  literaturę piękną  dla dzieci , młodzieży i  dorosłych
-  wydawnictwa  popularnonaukowe  i naukowe  z różnych  dziedzin wiedzy
-  regionalia – zbiory mówiące o przeszłości , tradycjach  historycznych  i kulturowych naszej  miejscowości  ,gminy i regionu ,a - -  także o bieżących  wydarzeniach
-  zbiory specjalne  -  grafiki, kasety  video  i płyty CD

Biblioteki  prenumerują  12 tytułów czasopism bieżących , a także posiadamy roczniki  lokalnego kwartalnika „Ziemia Pruchnicka”. Wzbogacając zbiory kierujemy się celowością  zakupu  i potrzebami  czytelników  różnych  grup wiekowych odwiedzających  nasze placówki. Źródłem  wpływów  nowości  jest  przede wszystkim  zakup, a także wartościowe dary  otrzymywane od czytelników  odwiedzających  bibliotekę.Aby  zachować  aktualność  zbiorów  przeprowadzamy  systematycznie  ich selekcję.

Działalność  kulturalno-oświatowa

Przez wszystkie  lata swojej działalności  biblioteka  stosowała  różne  formy  pracy z czytelnikiem służące  popularyzacji   książki i biblioteki, aktywizacji  kulturalnej, edukacyjnej  i intelektualnej mieszkańców  naszej  społeczności.

Biblioteka organizowała:
-  spotkania autorskie
-  odczyty
-  konkursy, czytelnicze i plastyczne
-  lekcje  biblioteczne
-  spotkania z książką
-  warsztaty edukacyjno-artystyczne