Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kontakt:  iod@ugpruchnik.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA /ogólna/ 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe: 37 – 560 Pruchnik, ul. Ks. B. Markiewicza 20,
tel. 16 628 80 65.
2.  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: iod@gminapruchnik.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym, Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku Ustawa z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o Statystyce publicznej oraz statutu Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku - art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia 2016/679;
b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679;
c.  w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia 2016/679.
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, banki w zakresie realizacji płatności, operatorom pocztowym i kurierom.
5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań oraz wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej wycofania.
7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
9.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zadań przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku – pkt. 3a.
10.  W przypadkach pozyskiwanych na podstawie zgody osoby nie podanie danych nie spowoduje żadnych skutków prawnych, jednak może uniemożliwić uczestnictwo w projektach realizowanych przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku - pkt.3c.
11.  Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.